Σπουδές στο εξωτερικό - Βουλγαρία Ρουμανία

Ιατρικές Σπουδές

Ιατρική
Οδοντιατρική
Φαρμακευτική
Κτηνιατρική

GlobalEducation

4000
Απόφοιτοι
23
Χρόνια Εμπειρίας
47
Σχολές Ιατρικής

Έχοντας αποκτήσει πλήρη εικόνα των απαιτήσεων, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του υποψήφιου σπουδαστή, σας ενημερώνουμε με σαφή και αναλυτικό τρόπο για την προοπτική φοίτησης, σε ένα μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων από αυτά που εκπροσωπούμε, καθώς και τις συνθήκες - κόστη διαβίωσης που επικρατούν στις χώρες που βρίσκονται τα Πανεπιστήμια.

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου