Αναγνώριση Πτυχίων

Συχνές Ερωτήσεις

Αναγνώριση Πτυχίων / Σπουδών Εξωτερικού

Α' Μέρος: Ενημέρωση για Αναγνώριση Πτυχίων Εξωτερικού
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Νόμου 3328/2005 ορίζονται:
 1. «Ανώτατη εκπαίδευση πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης» είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήμια και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
 2. «Τίτλος σπουδών» είναι πτυχίο ή δίπλωμα, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχος του έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.
 3. «Πτυχίο» είναι ο τίτλος αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
 4. «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται σε κατόχους πτυχίου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 5. «Διδακτορικό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε κατόχους πτυχίου μετά επιτυχή εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής διατριβής.
 6. «Αναγνώριση τίτλου σπουδών» είναι η βεβαίωση και η διαπίστωση από τον Οργανισμό της «ισοτιμίας» ή «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου. Η αναγνώριση αφορά πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα.
 7. «Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» είναι το πανεπιστήμιο και το τεχνολογικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει κριθεί ως ομοταγές από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού.
 8. Ομοταγές θεωρείται το εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής κατεύθυνσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
  • α) Η διδασκαλία και η εξέταση περιλαμβάνει τα αναγκαία για την αντίστοιχη επιστήμη μαθήματα.
  • β) Το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα. Κατ' εξαίρεση θεωρούνται ως ομοταγή και τα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία.
  • γ) Το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού προσωπικού του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει διδακτορικό δίπλωμα.
  • δ) Όταν οι απονεμόμενοι τίτλοι οδηγούν σε επαγγελματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα αυτά αναγνωρίζονται στη χώρα που λειτουργεί το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  • ε) Η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής για το προπτυχιακό και ενός έτους για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι».
 1. Η «ισοτιμία» αναγνωρίζεται εφόσον:
  • α) Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. Εξαιρούνται από την προϋπόθεση της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης τα ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου» (open university), «σπουδών εξ αποστάσεως» (distance learning) και «εξωτερικών πτυχίων» (external degrees), υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτόν, ότι ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα και ότι η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα άλλα προγράμματα σπουδών με παρακολούθηση.
  • β) Όλο το πρόγραμμα σπουδών έχει διανυθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα και τουλάχιστον το 1/2 του προγράμματος έχει πραγματοποιηθεί στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο. Εξαίρεση ως προς το εν λόγω ελάχιστο ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα συνεργασίας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η διάρκεια των σπουδών υπολογίζεται σε ακαδημαϊκά έτη, εξάμηνα ή διδακτικές μονάδες ή σε συνδυασμό αυτών.
 2. Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται «ισοτιμία» του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν κρίνεται απαραίτητη προκειμένου για ισοτιμία με πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Σε ειδικές περιπτώσεις εντατικών προγραμμάτων της αλλοδαπής τριετούς διάρκειας, όταν τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά προγράμματα της ημεδαπής είναι τετραετούς διάρκειας, είναι δυνατόν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Τμήματος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού, να χορηγηθεί «ισοτιμία» ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» στο πτυχίο χωρίς παράλληλη συνεκτίμηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Στη σχετική απόφαση λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και ιδίως οι διδακτικές μονάδες (credits) του προγράμματος σπουδών του αλλοδαπού ιδρύματος και η τυχόν αξιολόγηση ή πιστοποίηση του από αναγνωρισμένους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται.
 3. «Ισοτιμία και αντιστοιχία» αναγνωρίζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί έως δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους, που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία» εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 1. Τα συμπληρωματικά μαθήματα ορίζονται από το οικείο Τμήμα του Δ.Σ. του Οργανισμού μετά από εισήγηση της αρμόδιας Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).
 4. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Οργανισμό για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το 10% των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεως τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.
 5. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης διενεργεί ειδικές γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων και για τον έλεγχο των αποκτηθεισών γνώσεων, όταν το κρίνει σκόπιμο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Η εξεταστέα ύλη προσδιορίζεται εκ των προτέρων, ισχύει για ένα έτος, ανακοινώνεται δημοσίως και έχει το αντίστοιχο επιστημονικό επίπεδο των εξετάσεων που διοργανώνουν τα ημεδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα γα την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων οι εξετασθέντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επίδειξη του γραπτού τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού και την επαναβαθμολόγησή του, εάν προκύψει σφάλμα ή παράλειψη στην αρχική βαθμολόγηση. Ειδικότερα θέματα ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη διαδικασία επαναβαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού κατά το άρθρο 15 παρ. 2. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο στον Οργανισμό.
 6. Η «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου για την οποία απαιτούνται συμπληρωματικά μαθήματα αναγνωρίζεται μετά την υποβολή στοιχείων που αποδεικνύουν επιτυχή εξέταση στα εν λόγω μαθήματα.
 7. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι αναγνωρίζονται μόνο ως ισότιμοι.
Οι βασικοί κανόνες για την αναγνώριση πτυχίων είναι:

ΚΑΝΟΝΑΣ 1
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας»)
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται, εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 2
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας»)
Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Τα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής ορίζονται από την αρμόδια Εκτελεστική Επιτροπή.

ΚΑΝΟΝΑΣ 3
(Γενική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής, όταν σημειώνεται απόκλιση στα βασικά μαθήματα κορμού μεταξύ προγράμματος σπουδών της αλλοδαπής και του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.)
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής σύμφωνα με τα παρακάτω:
 • α) Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα έξι, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές τετραετούς διάρκειας.
 • β) Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα, όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στην ημεδαπή μετά από σπουδές πενταετούς διάρκειας.
 • γ) Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών της ημεδαπής από το πρόγραμμα της αλλοδαπής είναι τόσο σημαντική, ώστε να μη μπορεί να χορηγηθεί «ισοτιμία και αντιστοιχία» του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε έξι ή, αναλόγως, δέκα μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται «ισοτιμία», εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 1.


ΚΑΝΟΝΑΣ 4
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής) Η ισοτιμία αναγνωρίζεται, μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master).

ΚΑΝΟΝΑΣ 5
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Αν μαθήματα του μεταπτυχιακού διπλώματος καλύπτουν το περιεχόμενο βασικών μαθημάτων του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, αυτά συνεκτιμώνται κατά την εφαρμογή του Κανόνα 2. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προγραμμάτων της αλλοδαπής είναι «αμιγείς», αναφορικά με τους τίτλους σπουδών του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής, η αναγνώριση της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» είναι αυτόματη χωρίς την εξέταση σε επιπλέον μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 6
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο, μόνον εφόσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό. Το εντατικό του προγράμματος προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια:
 • α) Αριθμός διδακτικών μονάδων (credits) μεγαλύτερος κατά 15% από το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής.
 • β) Πτυχία με χαρακτηριστικό Honours. Δεν συγκαταλέγονται περιπτώσεις πτυχίων με χαρακτηριστικά Pass, Ordinary ή Unclassified.
 • γ) Κατάταξη του προγράμματος (τμήματος ή σχολής) της αλλοδαπής μεταξύ των 10 πρώτων αντίστοιχων προγραμμάτων (τμημάτων ή σχολών) από αναγνωρισμένους φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτηρισμός του Τμήματος ή της Σχολής ανά ειδικότητα ως «4* και άνω».


ΚΑΝΟΝΑΣ 7
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία τετραετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο, μόνον εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανόνα 6 για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξετασθεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής.

ΚΑΝΟΝΑΣ 8
Ως προς τα προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας της ημεδαπής εφαρμόζονται αναλογικά οι παραπάνω κανόνες. Επιπλέον, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες.

ΚΑΝΟΝΑΣ 9
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) και συμπληρωματικά έχει εξετασθεί επιτυχώς σε έξι το πολύ μαθήματα.

ΚΑΝΟΝΑΣ 10
(Ειδική αρχή για αναγνώριση «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» τίτλων της αλλοδαπής τριετούς φοιτήσεως ως προς πτυχία πενταετούς φοιτήσεως της ημεδαπής)
Σημειώνεται ότι, εάν στο πιστοποιητικό μαθημάτων εμφανίζονται μαθήματα που έχουν χαρακτηρισμό Fail ή έχουν βαθμό χαμηλότερο της βάσης, όπως αυτή ορίζεται από το Ίδρυμα, θα είναι δυνατή η παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την κρίση των αρμοδίων οργάνων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Σπουδές σε παραρτήματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ο ιδρυτικός νόμος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή εκαπιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.
Δικαιολογητικά απαιτούνται από κάθε Ίδρυμα στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των σπουδών. Υπενθυμίζουμε σχετικά ότι ο Νόμος 3328/2005 για την διαδικασία αναγνώρισης προβλέπει ότι το ήμισυ τουλάχιστον των σπουδών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο του ΔΟΑΤΑΠ 3328/2005 η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου της αλλοδαπής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι επιμέρους ενέργειες ελέγχου τους.
Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης του τίτλου του από την υπηρεσία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με sms ή e-mail. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλώνεται στην On-line πορεία της ιστοσελίδας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με το χαρακτηρισμό ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. Ωστόσο, οι Πράξεις Αναγνώρισης και οι Βεβαιώσεις βαθμολογικής αντιστοιχίας δεν αποστέλλονται. Παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του από το τμήμα Παραλαβής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Εφόσον έχει εκδοθεί Πράξη Αναγνώρισης για Ισοτιμία και Αντιστοιχία προς ελληνικά ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, η αντιστοιχία βαθμού, αν δεν αναφέρεται στην ίδια την Πράξη, εκδίδεται κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.
Η έκδοση αντιστοιχίας βαθμού οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 μηνών εφόσον αποσταλεί η βαθμολογία των συμπληρωματικών μαθημάτων από το ελληνικό Α.Ε.Ι . Η επανέκδοση στο ορθό Πράξης Αναγνώρισης πραγματοποιείται σε διάστημα 10-15 ημερών.
Ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης παρέχεται από την ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέσω της On-line Πορείας. Αρκεί γι’ αυτό η χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου του ατομικού φακέλου του ενδιαφερόμενου καθώς και του αριθμού της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του που έχει δηλωθεί στην αρχική του αίτηση.
Αίτηση επανεξέτασης για όλες τις περιπτώσεις μπορεί να κατατεθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αποφάσεως.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα Αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, τις Σχολές και τα Τμήματα τους στο site του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο 3328/2005, αρ.4, παρ.β, όλες οι σπουδές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί σε ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πτυχία που προέρχονται από σπουδές ή μέρος σπουδών που έχει πραγματοποιηθεί σε παράρτημα ξένου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά, καθώς η αναγνώρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 8 του Ελληνικού Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι : "Η σύσταση ανώτατων σχολών από Ιδιώτες απαγορεύεται".
Η ισοτιμία των τίτλων που απονέμονται από Ιδρύματα τύπου «ανοικτού πανεπιστημίου», «σπουδών εξ αποστάσεως» και «εξωτερικών πτυχίων» αναγνωρίζεται υπό τον όρο ότι τα συγκεκριμένα Ιδρύματα έχουν ειδικό πρόγραμμα σπουδών για τον σκοπό αυτό (Ν.3328/2005, αρθ.4, παρ.1α ). Ειδικότερα, αν το πρόγραμμα παρέχεται από Ίδρυμα που προσφέρει σπουδές τακτικής παρακολούθησης και εξ αποστάσεως σπουδές θα πρέπει το εξ αποστάσεως πρόγραμμα να προσφέρεται και με συμβατικό τρόπο και με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Επίσης, σύμφωνα με τον προαναφερθέντα Νόμο:
 • α) «Ολόκληρη η διαδικασία παροχής τέτοιου τύπου προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το ίδρυμα και όχι από άλλο με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενο με αυτό ίδρυμα». Εξαίρεση αποτελεί η χρήση- και μόνον- χώρου στην ημεδαπή ως εξεταστικού κέντρου, που προσδιορίζεται από το ίδιο το Ίδρυμα της αλλοδαπής.
 • β) Η διάρκεια των σπουδών και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής και ειδικότερα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π).

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα πρέπει :
 • α) να περιλαμβάνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις δια ζώσης/in presentia (εκτός των εργασιών) των οποίων η επίβλεψη και η αξιολόγηση γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό του εν λόγω ιδρύματος.
 • β) οι καθηγητές/αξιολογητές/επιβλέποντες του προγράμματος να είναι μέλη ή επίσημοι εξωτερικοί συνεργάτες του ακαδημαϊκού προσωπικού του ιδρύματος.

Τέλος, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ του ΔΟΑΤΑΠ, η «ισοτιμία και αντιστοιχία» τίτλων που έχουν αποκτηθεί με την διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χορηγείται μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών στο Ε.Α.Π και κατόπιν σύγκρισης του προγράμματος σπουδών της σχολής στην ημεδαπή με αυτό της σχολής στην αλλοδαπή. Σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι για αναγνώριση της αντιστοιχίας με σχολές 4ετούς φοίτησης στην ημεδαπή απαιτείται συνεκτίμηση βασικού και μεταπτυχιακού τίτλου. Η συνεκτίμηση αφορά σε τίτλους που έχουν αποκτηθεί με σπουδές «όμοιου τύπου» (ή εξ αποστάσεως ή συμβατικά). Τόσο οι προπτυχιακοί τίτλοι όσο και οι μεταπτυχιακοί αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από το Ε.Α.Π.
Η διεθνής σφραγίδα Apostille επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του υπογραφόντος τον τίτλο και αποδίδεται από διοικητική αρχή της χώρας έκδοσης του τίτλου, εφόσον η χώρα αυτή έχει κυρώσει την σχετική σύμβαση.
Η κατάθεση διακαιολογητικών στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που έχουν επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο απευθείας από το Ίδρυμα που πραγματοποίησε τις σπουδές του σε κλειστό και επίσημα σφραγισμένο φάκελο ειναι αποδεκτή. Ωστόσο αν η αρμόδια εκτελεστική επιτροπή το κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εκ νέου την απευθείας αποστολή τους από το αντίστοιχο Ίδρυμα.
Η επαγγελματική αναγνώριση Τίτλων Επιστημών Υγείας που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. αποδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες ή το Υπουργείο Υγείας. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποδίδει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων Οδοντιατρικής/Ιατρικής Βουλγαρίας και Ρουμανίας για όλους τους εγγραφέντες στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών πριν από την ένταξη των χωρών αυτών στην Ε.Ε. κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής των ενδιαφερομένων σε υποχρεωτικές συμπληρωματικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον ίδιο τον Οργανισμό.
Η συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου που αποκτήθηκε μέσω προγράμματος Σύμπραξης ξένου Πανεπιστημίου με ελληνικό ΑΤΕΙ με τίτλο BACHELOR που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή δεν είναι δυνατή επειδή οι σχετικοί τίτλοι προέρχονται από μη ομοειδή προγράμματα σπουδών.
Η επιλογή του τμήματος ελληνικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ προς το οποίο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να αποδοθεί αντιστοιχία οφείλει να γίνεται κατά βάσιν με γνώμονα την σύγκριση των μαθημάτων του πτυχίου του με τα μαθήματα τμήματος της ημεδαπής. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνιστά η σύγκριση αυτή να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο και πριν από την έναρξη των σπουδών του. Ο καθορισμός μαθημάτων στα οποία ο ενδιαφερόμενος θα οφείλει να εξετασθεί προκειμένου να του αποδοθεί «Ισοτιμία και Αντιστοιχία» καθώς και ο αριθμός τους κρίνεται από την αρμόδια εκτελεστική επιτροπή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά περίπτωση.
Η βεβαίωση γλωσσομάθειας αποδίδεται από την Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, του Υπουργείου Παιδείας.
B' Μέρος: Αποφάσεις Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
Δίνεται το δικαίωμα σε κατόχους τίτλων σπουδών που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τα πτυχία των ελληνικών Α.Ε.Ι. να αιτηθούν τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους ακόμη και στη περίπτωση που αυτοί δύνανται να αναγνωρισθούν και ως αντίστοιχοι μετά από συμπληρωματική εξέταση σε μαθήματα. Η βαθμολογική αντιστοιχία θα επαναπροσδιορίζεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των συμπληρωματικών εξετάσεων λαμβάνοντας υπόψη και τους βαθμούς των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων σε Ελληνικό Α.Ε.Ι.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε η Ολομέλεια του Δ.Σ. στις συνεδρίες της 57/16-10-2009 και 84/14-1-2011, τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα μετά από εξ αποστάσεως σπουδές για τους οποίους έχει ζητηθεί η ισοτιμία και η αντιστοιχία τους προς τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα παρακάτω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. (καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στο Ε.Α.Π.), αφού κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο – για την ισοτιμία τους προς τα πτυχία που απονέμει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), δύνανται να κριθούν και για την αντιστοιχία τους προς τα πτυχία που απονέμονται από τα εν λόγω Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. : 1. Τμήματα Φιλολογίας (Ελληνικής και Ξένων) 2. Τμήματα ΙστορίαςΑρχαιολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας) 3. Τμήματα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας (Τομέας Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικής) 4. Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής ημεδαπής 5. Τμήματα Ψυχολογία.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. στις συνεδρίες του 70/ 2-7-2010, 102 Α /26-11-2010 και 109 Α/25-2-2011, οι τίτλοι σπουδών Νομικής που έχουν χορηγηθεί από ομοταγή Ιδρύματα της Γαλλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Αυστρίας, της Δανίας, της Φιλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ελβετίας και της Νορβηγίας, δηλαδή χωρών με συναφές Δίκαιο ως προς το ελληνικό, αφού κριθούν - μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο - ως ισότιμοι προς τα πτυχία που απονέμουν τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης, δύνανται να κριθούν και ως αντίστοιχοι προς τα πτυχία που απονέμονται από τις Νομικές Σχολές / Τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. χωρίς τη χρέωση μαθημάτων.
Ο κ. Αθανασίου, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΔΟΑΤΑΠ και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κλάδου Οδοντιατρικής, εισάγει προς συζήτηση την απόφαση του Δ.Σ. ΔΙ.Κ.ΑΤ.Σ.Α. 358/7-11-1997, σύμφωνα με την οποία τα Τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής χωρών εκτός της Ε.Ε. τα οποία ως γλώσσα διδασκαλίας έχουν γλώσσα ξένη προς την επίσημη γλώσσα της χώρας όπου λειτουργούν, δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμα προς τις αντίστοιχες Σχολές των ελληνικών ΑΕΙ, για όσους έχουν εγγραφεί μετά την 7-11-1997. Ο κ. Αθανασίου και η κα Μήτση, αναπληρωματικό μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του κλάδου Ιατρικής, εισηγούνται την άρση της παραπάνω απόφασης για τους εγγραφέντες στα Τμήματα αυτά μετά την ένταξη της χώρας όπου εδρεύουν στην Ε.Ε.. Η αιτιολογία βασίζεται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγεί άδεια ασκήσεως του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος στις κατηγορίες των ως άνω πτυχιούχων. Κατά συνέπεια σύμφωνα με την άποψη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι ως άνω απόφοιτοι κατέχουν πλήρως τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεξιότητες για την άσκηση των σχετικών επαγγελμάτων υγείας. Τα μέλη του Δ.Σ. συμφωνούν με την εισήγηση του κου Αθανασίου και της κας Μήτση και αποφασίζουν σχετικά.
Η ορθή ερμηνεία του όρου «όλο το πρόγραμμα σπουδών» στο άρθρο 4, παρ.1, εδάφ.β του Νόμου 3328/2005, ως εκ του σκοπού της διάταξης αυτής, είναι «όλο το προς αναγνώριση πρόγραμμα σπουδών». Κατά συνέπεια, κάτοχοι τίτλων σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού οι οποίοι έχουν διανύσει μέρος των σπουδών τους σε μη ομοταγές ίδρυμα δύνανται, κάνοντας χρήση του υπολοίπου των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών τους, όταν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να επιτύχουν την αναγνώριση του βασικού τους τίτλου.
Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου εισάγει προς συζήτηση το θέμα αναγνώρισης των πτυχίων Βουλγαρίας Magistr. Η Επιτροπή που ανέλαβε να μελετήσει το θέμα, αφού έλαβε υπόψη και τις προτάσεις των Ειδικών Εισηγητών, κατέληξε στα εξής: εφόσον το Βουλγαρικό Υπουργείο Παιδείας θεωρεί τον τίτλο Magistr ως δίπλωμα δευτέρου κύκλου σπουδών και δεδομένου ότι η Βουλγαρία έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από τη συνθήκη της Bologna, θα πρέπει και ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αναγνωρίζει τον τίτλο Magistr ως μεταπτυχιακό. Αυτό πρέπει να ισχύει μόνο για σπουδές που ξεκίνησαν και για τίτλους που απονεμήθηκαν μετά την προσαρμογή της Βουλγαρίας στη συνθήκη Bologna και φυσικά όταν ο αιτών είναι κάτοχος βασικού τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου βασικού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Τέλος, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος 5ετούς βασικού πτυχίου ημεδαπής κλάδου Γεωτεχνικών Επιστημών, Μηχανικών και Νομικής, το ΔΣ θα εξετάσει το θέμα σε επόμενη συνεδρίασή του. Τα μέλη ΔΣ συμφωνούν με τις παραπάνω απόψεις και αποφασίζουν σχετικά.
Τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν να αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών Bakalavr Βουλγαρίας ως ισότιμοι με τα πτυχία τα απονεμόμενα από τα ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και για αντιστοιχία να ακολουθούνται οι διατάξεις του ν. 3328/2005 για παραπομπή σε επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων.

Διευκρινίζεται ότι η ως άνω προαναφερθείσα απόφαση δεν ισχύει για τους κλάδους Νομικής, Μηχανικών και Γεωτεχνικών καθώς επίσης και για τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά ΑΕΙ Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης μετά από διάρκεια σπουδών ίση ή μεγαλύτερη των 5 (πέντε) ετών για τους οποίους απαιτείται συνεκτίμηση με τίτλο σπουδών Magistr.
Η Προϊσταμένη της Δνσης Αναγνώρισης κα Αλαχούζου Μαρία εισάγει προς συζήτηση το θέμα αναγνώρισης τίτλων σπουδών Βουλγαρίας. Συγκεκριμένα ζητά διευκρινίσεις σχετικά με το έτος από το οποίο και μετά θα αναγνωρίζονται κανονικά οι τίτλοι σπουδών Bakalavr & Magistr. Κατόπιν συζήτησης, τα μέλη ΔΣ αποφασίζουν να αναγνωρίζονται οι ως άνω προαναφερθέντες τίτλοι σε αιτούντες που εγγράφηκαν σε ομοταγή ιδρύματα της χώρας αυτής μετά το ακαδημαϊκό έτος 2000.
Στις περιπτώσεις όπου για την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών παρατηρείται μεταφορά διδακτικών μονάδων (transfer credits) από προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών εντός τετραετίας με έκδοση δύο τίτλων σπουδών, η ισοτιμία ή/και η αντιστοιχία αναγνωρίζεται στον τίτλο που εμπεριέχει αυτή τη μεταφορά διδακτικών μονάδων και όχι στο πρώτο τίτλο, του οποίου έχουν αναλωθεί οι διδακτικές μονάδες.
Στην περίπτωση συνεκτίμησης μεταπτυχιακού διπλώματος με πτυχίο τακτικής παρακολούθησης, το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να είναι τακτικής παρακολούθησης. Στις περιπτώσεις που το μεταπτυχιακό δίπλωμα έχει αποκτηθεί σε πρόγραμμα external degree ή distance learning δεν είναι δυνατή η συνεκτίμηση με τριετές πτυχίο τακτικής ή μερικής παρακολούθησης.
 1. Οι αιτήσεις επανεξέτασης γίνονται δεκτές μόνον εντός ενός έτους από την ημέρα παραλαβής της Πράξης.
 2. Σε περιπτώσεις όπου είτε μετά από αίτηση των αιτούντων ή με τη συγκατάθεσή τους συνεκτιμήθηκαν τίτλοι σπουδών, προκειμένου να τους εκδοθεί πράξη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν γίνονται δεκτά αιτήματα επανεξέτασης προκειμένου να τύχουν ξεχωριστής αναγνώρισης των τίτλων τους. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου έχει δοθεί ξεχωριστή αναγνώριση σε τίτλους σπουδών (πτυχίο - μεταπτυχιακό) δε γίνεται δεκτό το αίτημα για συνεκτίμηση των παραπάνω τίτλων.
Κατά την εξέταση των φακέλων που ανήκουν στους παρακάτω κλάδους θα εξετάζεται αρχικά το περιεχόμενο των παρακάτω μαθημάτων, προκειμένου να χορηγηθεί η αντιστοιχία του τίτλου προς τους απονεμόμενους από τα ελληνικά Α.Ε.Ι.:

Κλάδος Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας:
 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 3. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΜΕ
 4. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
 7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
 8. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Κλάδος Πολιτικών Επιστημών:
 1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (19-20ος αιώνας)
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 3. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 5. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1
 6. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
 7. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΑ


Κλάδος Νομικής:
 1. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 2. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 4. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
 6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Κλάδος Οικονομικών:
 1. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
 2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
 3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
 4. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
 5. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
 6. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ
 7. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
 8. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
 9. ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 11. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
 12. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Κλάδος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας:
α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κορμού για Ισοτιμία και Αντιστοιχία με πτυχίο Τμήματος ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
 1. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 2. ΧΗΜΕΙΑ (ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ)
 3. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)
 4. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ - ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ) 5. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 5. ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 6. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΦΥΤΩΝ - ΖΩΩΝ)
 7. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 8. ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
 9. ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ
 10. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
 11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
 12. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΖΩΩΝ - ΦΥΤΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)
 13. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA
 14. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 15. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 16. ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 17. ΕΞΕΛΙΞΗ
 18. ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 19. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κορμού για Ισοτιμία και Αντιστοιχία με πτυχίο ΠΣΕ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΟΣ ΧΗΜΕΙΑ
 2. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 3. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
 5. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΦΥΤΩΝ - ΖΩΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ)
 6. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι
 7. ΒΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 8. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ
 9. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ
 10. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ
 11. ΕΝΖΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 12. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
 13. ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 14. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 15. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
 16. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
 17. ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
 18. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 19. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 20. ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ


Κλάδος Κτηνιατρικής
 1. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
 2. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ - ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
 3. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 4. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 5. ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 6. ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
 7. ΔΙΑΤΡΟΦΗ
 8. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ - ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 10. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 11. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 12. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
 13. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ
 14. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
 15. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
 16. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ
 17. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 18. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
 19. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
 20. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
 21. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
 22. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων που έχουν απονεμηθεί από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι δυνατή στις περιπτώσεις που έχουν μεταφερθεί διδακτικές μονάδες από Community Colleges όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Οι μεταφερόμενες διδακτικές μονάδες είναι μόνο 30 από το σύνολο των 120, που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου
 2. Τα Community Colleges από όπου έχουν μεταφερθεί οι παραπάνω διδακτικές μονάδες διέπονται από κανονιστικές ρυθμίσεις (articulation agreements) μεταξύ αυτών και του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που απένειμε τον προς αξιολόγηση τίτλο.
Στις Πράξεις Προέδρου ΔΣ ΔΟΑΤΑΠ του κλάδου των Μηχανικών η ειδικότητα θα αναγράφεται μόνον εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις της "ισοτιμίας και της αντιστοιχίας", που απαιτούνται για την απόκτηση αυτής της ειδικότητας.
Η ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης δεν αναγνωρίζεται όταν έχει αποτελέσει μέρος συνεκτίμησης δύο τίτλων σπουδών (3ετές Bachelor + Μεταπτυχιακό). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης καθορίζει τη συνεκτίμηση και όχι η χρονική διάρκεια απόκτησής του ή οι ενδιάμεσοι τίτλοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
Οι τίτλοι σπουδών Bachelor τριετούς διάρκειας Ηνωμένου Βασιλείου κλάδου Μηχανικών και Γεωτεχνικών Επιστημών που έχουν πραγματοποιηθεί σε Τμήματα /Σχολές που χαρακτηρίζονται με ranking 3 και κάτω, συνεκτιμώμενοι με μονοετείς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (συνολική διάρκεια σπουδών σύμφωνα με το πρόγραμμα: 4 έτη), δεν αναγνωρίζονται ως ισότιμοι ή ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τα απονεμόμενα διπλώματα/πτυχία από τα Τμήματα/Σχολές κλάδου Μηχανικών και Γεωτεχνικών Επιστημών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. και θα παραπέμπονται στο Β΄ Τμήμα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η παραπάνω πρόταση θα ισχύσει για όσους θα εγγραφούν στο πρόγραμμα του πτυχίου Bachelor από το Σεπτέμβριο του 2006. Όσοι βρίσκονται, τη στιγμή της λήψης της συγκεκριμένης απόφασης σε έτος σπουδών του τριετούς κύκλου Bachelor, είναι δυνατό οι τίτλοι σπουδών τους Bachelor, συνεκτιμώμενοι με μεταπτυχιακό τίτλο Master, να κριθούν ως προς τα απονεμόμενα διπλώματα/πτυχία των παραπάνω Τμημάτων / Σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.., μόνο εφόσον το Master απονεμηθεί από Τμήμα /Σχολή με αξιολόγηση - ranking 4 και άνω. Τέλος, οι αιτήσεις όσων έχουν ήδη περατώσει τις σπουδές τους και, είτε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης των τίτλων τους είτε δεν έχουν υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία, θα κριθούν με την προγενέστερη διαδικασία.
Πτυχίο τριετούς φοίτησης της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα από Τμήμα ή Σχολή της αλλοδαπής με ranking 5 και πάνω σύμφωνα με τις επίσημες λίστες αναγνωρισμένων φορέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της οικείας χώρας. Στην περίπτωση αυτή η αναγνώριση των ισοτιμιών τόσο του πτυχίου τριετούς φοίτησης όσο και του διδακτορικού διπλώματος, αντίστοιχα, δεν προϋποθέτει και την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος (Master) για την αναγνώριση της ισοτιμίας του πτυχίου τριετούς φοιτήσεως. Η τυχόν κατοχή και μεταπτυχιακού διπλώματος αναγνωρίζεται ανεξάρτητα του βασικού πτυχίου τριετούς φοιτήσεως και του διδακτορικού διπλώματος. Από την παραπάνω απόφαση εξαιρούνται οι τίτλοι σπουδών κλάδων Νομική, Μηχανικών, Γεωτεχνικών Επιστημών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και Κτηνιατρικής.
Για την αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων Ιδρυμάτων των πρώην ανατολικών χωρών οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της γλώσσας από Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών του Οικείου Πανεπιστημίου, στην οποία πραγματοποιήθηκε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή, προγενέστερο της έναρξης φοίτησης 2. στην περίπτωση που το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή η διδακτορική διατριβή έγινε ή υποστηρίχτηκε σε γλώσσα άλλη από την εθνική, αποδεικτικό επάρκειας γνώσης της γλώσσας από επίσημο φορέα, προγενέστερο της ημερομηνίας έναρξης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ή μεταπτυχιακού προγράμματος. Συμπληρωματικά ισχύουν και οι από 16-1-2004 και 7-5-2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για τους διδακτορικούς τίτλους των πρώην ανατολικών χωρών.
Οι τίτλοι σπουδών πενταετούς διάρκειας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται ως διπλώματα ισότιμα και αντίστοιχα προς τα απονεμόμενα από τα Τμήμα/ Σχολές αντίστοιχου κλάδου του Ε.Μ.Π. ή των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών των Ελληνικών Α.Ε.Ι., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της "ισοτιμίας" του τίτλου σπουδών και ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται τα βασικά μαθήματα, οι παραπάνω τίτλοι θα παραπέμπονται σε συμπληρωματικές εξετάσεις στα αντίστοιχα Τμήματα/Σχολές των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
Το Foundation year δεν αναγνωρίζεται ως έτος σπουδών, καθώς δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών.
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής κατεύθυνσης αμιγούς Ψυχολογίας
 • Α) Diplom (Magistr) Βουλγαρία πενταετούς διάρκειας
 • Β) Maitrise Γαλλίας, τετραετούς διάρκειας
 • Γ) Diplom Γερμανίας πενταετούς διάρκειας
 • Δ) Laurea Ιταλίας πενταετούς διάρκειας

θα αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τα Τμήματα Ψυχολογίας των Ελληνικών ΑΕΙ. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων σπουδών που έχουν κατοχυρώσει έτη σπουδών ως κάτοχοι Ελληνικού πτυχίου αλλά και περιπτώσεις που μέρος των σπουδών έχει κατοχυρωθεί από παρακολούθηση σε κέντρα ελευθέρων σπουδών στην Ελλάδα.
Οι τίτλοι σπουδών των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών των Η.Π.Α. που είναι fully accredited από την American Medical Association και την American Dental Association αντίστοιχα, θα αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους απονεμόμενους από τις αντίστοιχες Σχολές των Ελληνικών Α.Ε.Ι. χωρίς να παραπέμπονται σε συμπληρωματικές εξετάσεις. Η ανωτέρω απόφαση θα ισχύει εφόσον πληρούνται και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων του άρθρου 4 του Νόμου 3328/2005.

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου