Βουλγαρία Οδοντιατρική

Οδοντιατρική στη Βουλγαρία

Έχοντας αποκτήσει πλήρη εικόνα των απαιτήσεων, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του υποψήφιου σπουδαστή, σας ενημερώνουμε με σαφή και αναλυτικό τρόπο για την προοπτική φοίτησης, σε ένα μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων από αυτά που εκπροσωπούμε, καθώς και τις συνθήκες.

Οδοντιατρικό Πανεπιστήμιο
Σόφιας (Medical University of Sofia)
Οδοντιατρικό Πανεπιστήμιο
Βάρνας (Medical University of Varna)
Οδοντιατρικό Πανεπιστήμιο
Φιλιππούπολης (Medical University of Plovdiv)

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου