Βουλγαρία Ιατρική

Ιατρική στη Βουλγαρία

Έχοντας αποκτήσει πλήρη εικόνα των απαιτήσεων, των επιθυμιών και των δυνατοτήτων του υποψήφιου σπουδαστή, σας ενημερώνουμε με σαφή και αναλυτικό τρόπο για την προοπτική φοίτησης, σε ένα μεγάλο αριθμό Πανεπιστημίων από αυτά που εκπροσωπούμε, καθώς και τις συνθήκες.

Ιατρικό Πανεπιστήμιο
Σόφιας (Medical University of Sofia)
Ιατρικό Πανεπιστήμιο
Βάρνας (Medical University of Varna)
Ιατρικό Πανεπιστήμιο
Πλέβεν (Medical University of Pleven)
Ιατρικό Πανεπιστήμιο
Φιλιππούπολης / Πλόβντιβ (Medical University of Plovdiv)

Παροχές

Χαμηλά
Δίδακτρα
Καθοδήγηση
για την επιλογή
Ειδικότητας
Αναγνώριση
των πτυχίων
(από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Πλήρης Υποστήριξη
στην Μετεγκατάστασή σου